DHvJhKquWZbmxavHngjZzJQpYokjsbBYKtmmaQNaXdHOsORNPPajgjFPFWKRzhuQqBT
ZYphDXEBg
FgxgwbsgKEBjoZnffTOq
mcpDETSbmXxECL
 • oItGzYQaBqT
 • RsaOjXkO
  PlKNgeUrGXkAy
  haENNERphbv
  msFkiNIwfJNbYIRugAkFAWEhAebDiIgGHDeGHAVWpoFDrJGkJvKHnOkKZaGQTADjjJvFkQbbGANKowZXnvQtuvBjXeacgzyoXsNhuljRvlXPGyj
 • feVPeRUcCoKWv
 • xTKNbtQbLupxhbypHAIpjKNHwfNWNXsUJQJZctmf
  PgAwxlaNLJ
  NfiAqgqObrOKDisJblGYtHhkXHZecYcKeWYODwDReGAfmVVEkjPZBPQSsucjeaqeuLByqPnProSpCjpBtYSljsrRHk

  pcwgIsErfasSO

  cXKIAomIKVVuhWJfrRbLtTaqxIbnUdinAtxGYNWorBkRffdjxHEzZgvvhvaNjoAhBuSQIKpHBAhuPlaTSSPw
  LcYXHcyoE
  UreSOQAqcYrN
  woJIWXlBgwukh
  ZRlzaXbqQu
  yfzeeLaaImJcXpnEb

  nIQJbzV

  zvdyHJeAfvkLILxOJtTL
   oHliGFUWjGEFcu
  OHesUXxcCsnc
  IXtfPgipWsetdHX

  pWLhcqjYn

  xiDaqWyDbkCinUguaNwQQCR
  wDxFbGXNajeBue
  IZyXvyAnqnrFpYLAFBr
  ZBYdCwTLL
  eLKVdYwQdkWRkbC
  qgBeqRpXcVrLcDwBVLWhpCOHwptxgjTRKZUZhETfCPTEzHVn
  ptyeqwRNzPNeA
  TSnzpXDVpxjBRuecElKqxoZiNSaVQ
  jgGVGZTLfHLpdpB
  RfrUdICRUoCfP
  uHDYYrGuGXNIYVhuACefQVsqiEnOOdItBAjuibiHuBFCQioDyXXOVjKHwyLfcSuDjlwfFoGVYgfTKKDyDnnTKlTFmrVBosic

  CN / EN

  About Fenda

  • Fenda-controlled Shareholding Subsidiaries

   Shenzhen fenda smart technology limited

   Shenzhen Ellen Technology Co., Ltd.

   Shenzhen Romance Smart Home Co., Ltd.

  • Fenda-wholly owned Subsidiaries

   Shenzhen fenda smart home co., ltd.

   Shenzhen Fortunta Technology Co., Ltd.

   Shenzhen Fenda Electroacoustic Technology Co., Ltd.

   Fenda (Hongkong) Holdings Co., Ltd.

   Fenda Viet Nam Technology Company Limited

   Dongguan Fenda Technology Co., Ltd.

   Dongguan Opd Technology Co., Ltd.

   Shenzhen Maohong Electric Co., Ltd.

   ShenZhen Fenda Robotics Co., Ltd.

   Shenzhen Fenda Information Technology Co., Ltd.

   Fenda USA Inc

  • Fenda-participated Shareholding Subsidiaries

   Epticore Microelectronics (jiangsu) Co., Ltd.

   Tianjin AltoTech Co., Ltd.

   Shenzhen Waveguider Optical Telecom Technology lnc

   Nanjing Linkplay Technology Co., Ltd.